Dilluns, 01 Febrer 2021 13:25

Filtració adequada


La Importància d’una filtració adequada

La correcta filtració dels olis de tall o emulsions és un factor que aporta un gran potencial de millora en els processos de mecanitzat. De la mateixa manera que es dediquen grans esforços a definir el tipus de líquid de tall, té una gran importància poder mantenir les seves propietats en òptimes condicions durant el màxim temps possible. Amb aquest propòsit, la filtració ajuda a millorar la productivitat i l'eficiència de cada aplicació de mecanitzat al mateix temps que es redueixen costos i residus, tots ells, principals objectius de qualsevol empresa competitiva.

     

Partícules en Suspensió

El contingut de partícules metàl·liques en suspensió en els olis de tall provoca la pèrdua de les seves característiques químiques d'acidesa i viscositat. Amb un oli en males condicions, es generen problemes substancials de rendiment de les eines i de les màquines, augmentant el nombre de peces rebutjades pels controls de qualitat i augmentant dràsticament el consum d'oli, moles i eines. Un dels efectes més visibles és l'embotició de moles, especialment les de diamant o de CBN i la degradació prematura de les mateixes.

A més, les partícules de major grandària poden actuar com abrasius sobre la superfície de les peces, generant defectes superficials i afectar els elements mecànics en contacte amb l'oli, augmentant els costos i les tasques de manteniment, en concret els temps de parada. Veure l'exemple de partícules en suspensió.

GRAPH1

Tecnologia de filtració

Una filtració adequada d'aquestes partícules es planteja, des de fa anys, com la millor opció per garantir l'òptima qualitat dels olis o emulsions, però, el procés de disseny dels filtres i l'enginyeria associada s'han d'ajustar adequadament a les característiques del procés i del material que es mecanitza. Avui en dia, encara trobem fabricants que consideren normal el canvi d'oli o d'emulsió dues vegades per any perquè desconeixen els avantatges de la filtració. La selecció del filtre és una tasca delicada i de gran importància per al resultat final del procés, per a això hi ha filtres amb tecnologies concebudes per aconseguir una qualitat de filtració idònia per a cada aplicació.

Amb els diferents sistemes de filtració que pot proposar KENFILT s'han observat resultats de millora considerable en la durada de la vida de les eines dels processos més exigents, tipus broques canó, escariadors, brunyidores, etc. El consum de moles per a les aplicacions de rectificat també ha disminuït de forma significativa, així com l'impacte i el manteniment sobre equips auxiliars de refrigeració o bombes d'alta pressió. Les dades confirmen que els costos d'explotació directes poden disminuir fins a un 30%.

GRAPH2

Conclusió

En definitiva, cal destacar que la filtració s'ha convertit en un dels processos que s'estudia amb més detall en la posada en marxa dels projectes i instal·lacions de mecanitzat degut a la importància que el sector li atorga. Per aquesta raó, referències a nivell internacional s'implanten filtres KENFILT en les seves últimes i més modernes instal·lacions a nivell mundial.

Amb un estudi profund de cada aplicació i una enginyeria precisa, KENFILT, S.L. desenvolupa filtres capaços de potenciar i consolidar els processos productius més exigents, amb un impacte directe sobre la productivitat i els beneficis de l'activitat metal·lúrgica mantenint la protecció de l'entorn.