PRECAPA

  TORNAR

CENTRALS DE FILTRACIÓ A PRECAPA "CLAUS EN MÀ"

Realitzem projecte, construcció i muntatge de CENTRALS DE FILTRACIÓ que inclouen:

  • Equips per el assecatge automàtic dels llots amb aire comprimit

  • Tancs de decantació amb dragat automàtic, amb o sense lameles

  • Grups de refrigeració amb regulació automàtica de temperatura

  • Sistema de regulació automàtica de pressió

  • Caudalímetres en les línies de dsitribució a máquina.

  • Equips de dossificació de solucions sintètiques

  • Línies de canonades de distribució

  • Canals de tot tipus, per la recollida de líquids i/o ferritxes.

  • Instalacions de tractament de ferritges, trituració, briquetatge, centrifugació.

TORNAR